JOLLY TUR HÜKÜM VE KOŞULLARI


İşbu Jolly Tur Hüküm ve Koşulları (“Hüküm ve Koşullar”), Jolly Tur Otel Sözleşmesi’ne (“Sözleşme”) dairdir ve Jolly Tur Otel Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu Hüküm ve Koşullar’da büyük harfle kullanılan ifadeler, Sözleşme’de kendilerine atfedilen anlamları haiz olacaktır. İşbu Hüküm ve Koşullar ile Sözleşme hükümleri arasında herhangi bir uyumsuzluk veya çelişki olması halinde, Sözleşme hükümleri üstün tutulacaktır. Jolly Tur’un işbu Hüküm ve Koşulları’da tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır, ancak Jolly Tur böyle durumlarda ilgili değişikliklere dair Otel’e bildirimde bulunacak ve Hüküm ve Koşullar’ın değiştirilen halini Otel’in Sözleşme’nin giriş kısmında yer alan e-posta adresine iletecektir.
1. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.1. Jolly Tur, Platform üzerinden veya kanal yöneticisiyle doğrudan bağlanarak, kanal yöneticisinden gelen fiyat ve kontenjanları kullanarak Ürün’ü satabilecektir.
1.2. Jolly Tur Platform’un Otel tarafından kullanılmasını sağlamak üzere, gerekli teknik açıklamaları Otel’e yapmayı, Platform’un sisteminin Otel tarafından kullanılması için gerekli kullanıcı adı ve şifre detaylarını Otel’e sağlamayı ve Platform’un olağan akışı içinde düzenli olarak çalıştırılacağını beyan etmektedir.
1.3. Jolly Tur otellere sağlayacağı bu Platform’da, Platform üzerinden veya bir kanal yöneticisi aracılığıyla doğrudan bağlanarak, Ürün’ü doğrudan veya paket satışı şeklinde tüketicilere ve kurumsal müşterilere sunabileceği gibi, Ürün’ü üçüncü kişi sağlayıcılar vasıtasıyla da satabilecektir.
1.4. Jolly Tur Otel’in veya üçüncü kişilerin kusurlarından kaynaklı iletişim hatalarından veya Otel’in Platform’daki kayıtlarının hatalı olmasından sorumlu olmayacaktır.
1.5. Müşteriden Ürün’e ilişkin bedel Otel adına Jolly Tur tarafından tahsil edilecektir. Jolly Tur sonrasında ilgili tutarı Otel’e aktaracaktır. Müşteri Otel’e ayrıca bir bedel ödemeyecektir. Otel ayrıca, müşteri tarafından tamamen kendi takdirinde yapılabilecek ilave harcamalar dışında herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Otel’in bu hükme aykırı olarak, müşteriden Ürün bedelini veya müşteri tarafından tamamen kendi takdirinde yapılabilecek ilave harcamalar dışında herhangi bir bedeli talep veya tahsil etmesi sonucunda herhangi bir müşteri şikayeti ile karşılaşılması halinde, ortaya çıkabilecek tüm tutarların ödenmesinden Otel tek başına sorumlu olacaktır. Jolly Tur’un herhangi bir şekilde herhangi bir bedel ödemek durumunda kalması halinde Otel, bu bedelleri, Jolly Tur’un ilk talebini müteakip Jolly Tur’a nakden ve defaten ödeyecektir.
1.6. Otel’in Platform’daki hesabına ait bir kullanıcı adı ve şifresi bulunacaktır. Otel’in şifreyi haiz personelinin işten ayrılması durumunda Otel bu şifreyi değiştirmekle yükümlüdür. Otel’in kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamaktan Otel tek başına sorumludur.
1.7. Otel, Platform’da yer alacak içeriği kendisi belirleyecek ve Platform’un sistemine yükleyecektir. Otel Platform’da yer alan konaklama bilgileri, fiyatlar, oda bilgileri, rezervasyon değiştirme koşulları, indirim tanımlamaları gibi tüm bilgilerin, görsellerin ve açıklamaların gerçek ve güncel olduğundan, tüketicileri yanıltıcı bilgileri içermemesinden ve tüketici ve internet yayınlarına ilişkin mevzuat dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm içeriğin ilgili mevzuata uygun olmasından yalnız başına sorumlu olacaktır. Ancak, Otel, Jolly Tur’un, Otel’in bu hükmü ihlal ederek, ilgili mevzuata aykırı davranışları ve içeriği nedeniyle ödeme zorunda kalacağı idari para cezaları ve müşteri şikayetleri dahil olmak üzere tüm bedelleri, Jolly Tur’un ilk talebi üzerinde derhal, nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Otel’in Platform’daki bilgileri, görselleri veya açıklamaları değiştirmek istemesi halinde, öncelikle bununla ilgili olarak Jolly Tur’a bildirimde bulunacaktır. Ardından, Jolly Tur’un teknik olarak sistemi mümkün kılması ile bu değişiklikleri yapabilecektir.
1.8. Otel, Ürün’ün Platform üzerinden müşterilere sunulduğu tüm süre boyunca, ilgili tesislerin her yönüyle müşteri kabul etmeye hazır olduğunu, personel, ekipman, teknik donanım dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir eksiği bulunmadığını ve müşterilere bu süre boyunca eksiksiz ve yeterli hizmet verileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.9. İlgili tesiste Otel’den kaynaklanan eksikliklerin bulunması, klimaların çalışmaması, yeterli personel ve ekipmanın olmaması, elektrik, su ve benzeri kesintiler gibi müşterileri mağdur edecek sair durumların ortaya çıkması halinde, Otel bu durumu derhal gidermekle yükümlüdür. Bu ve benzeri sorunların, ortaya çıkmasından en geç 24 saat içinde giderilmemesi durumunda Jolly Tur, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, Otel’in Platform’da satışını durdurabileceği gibi Sözleşme’yi derhal tek taraflı olarak feshedebilir. Otel, işbu maddede yer verilen sorun ve eksiklikler nedeniyle bu eksikliklerin giderilmesi veya sair surette Jolly Tur’un müşteriler ile arasındaki sözleşmeler tahtındaki yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirebilmek üzere müşterilere veya sair üçüncü kişilere yapmış olduğu tüm ödemeleri sözleşmesel ceza ödemesi kabilinden olmak üzere % 50 fazlası ile Jolly Tur’a ödemekle yükümlüdür. Ayrıca Otel’in Sözleşme’ye aykırı davranması nedeniyle Otel, Jolly Tur’un ve müşterilerinin bu nedenle uğradıkları tüm zararları, kâr mahrumiyeti de dahil olmak üzere, Jolly Tur’un ilk talebi üzerinde derhal, nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
1.10. Otel ayrıca, sağlık, hijyen, yangın, güvenlik gibi konularda kanuni standartları sağladığından emin olacak, misafirlerin sağlık ve güvenliğine ilişkin tüm mevzuata uygun hareket edecektir.
1.11. Sözleşme kapsamında Otel tarafından Ürün’ün müşteriye herhangi bir nedenle kullandırılamaması ve/veya hazır olmaması ve Otel’in vermeyi taahhüt ettiği hizmetleri yerine getirememesinden kaynaklanan sebeplerle, Jolly Tur’un maruz kaldığı adli ve/veya idari yaptırım ve para cezaları, kar mahrumiyetini, üstlenmek zorunda kalacağı müşterilere ait konaklama masrafları, müşteri şikayetlerinden doğacak tazminatlar gibi müşteri memnuniyeti sağlamaya yönelik olarak yapılacak tüm harcamalar ve masraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü zararı Otel, Jolly Tur’un ilk talebi üzerinde derhal, nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
1.12. Müşterinin rezervasyonunu iptal etmesi veya tesise hiç gelmemesi veya çifte rezervasyon yapması durumunda Otel, bu durumu Jolly Tur’a bildirecektir. Jolly Tur, Otel’in iptal veya iade politikasına göre Otel ile karşılıklı mutabık kalarak, ilgili koşulu misafire iletecektir. Platforma Otel tarafından herhangi bir iptal koşulu girilmediyse Jolly Tur’un misafir sözleşmesinde yer alan iptal koşulları geçerli olacak olup, Otel bu durumda hiçbir hak talep edemeyeceğini peşinen kabul eder.
1.13. Sözleşme’nin, Ote’lin Sözleşme’ye aykırılığı nedeniyle Jolly Tur tarafından feshedilmesi halinde Otel, Jolly Tur’un o güne kadar hak kazandığı Komisyon’u %50 fazlası ile sözleşmesel ceza ödemesi kabilinden olmak üzere derhal Jolly Tur’a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Otel’in işbu hükmü ihlal etmesi halinde, Jolly Tur Sözleşme’yi feshedebilecektir. Jolly Tur’un, ayrıca, uğranılan zararlarının tazmin edilmesi hakkı saklıdır.
1.14. Otel kendi bağımsız ticari kararları çerçevesinde kendi fiyatlarını belirleyecektir. Otel’in telefon, çağrı merkezi, internet sayfası dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kendisine ait yahut Jolly Tur’un kanalları dışındaki sair satış kanallarında ve/veya Otel’in satış ve pazarlamasını yapan online satış sitelerinde (kamuya açık yahut ilgili sitenin üyelerine özgü kampanyalar veya sair surette üye girişi yapmak suretiyle üyelerin erişebileceği şekilde) sunduğu fiyatlar, Otel’in Jolly Tur’a sunmuş olduğu fiyatlardan daha avantajlı olmamalıdır. Bu kapsamda, Otel tarafından Jolly Tur’un herhangi bir satış kanalı dışında sunulan fiyatların yabancı para üzerinden olması durumunda, Jolly Tur’a uygulanan fiyatın TL karşılığından daha avantajlı olmaması gerekmektedir.
1.15. Jolly Tur, bu madde kapsamındaki satış ve fiyatlandırmaları düzenli olarak takip ederek yukarıdaki hüküm ile ters düşen fiyatlandırmaları tespit etmesi halinde bunları kanıtları ile beraber derhal Otel’e bildirir ve söz konusu avantajlı fiyatların Jolly Tur’a sunulan fiyatlara yansıtılmasını talep eder. Otel, söz konusu avantajlı fiyatları Jolly Tur’a sunulan fiyatlara yansıtacağını taahhüt eder.
1.16. Jolly Tur tarafından yukarıdaki hüküm ile ters düşen fiyatlandırmalar üzerinden müşteriye satışın gerçekleştirilmesi halinde, Jolly Tur oluşan ödeme farkının derhal müşteriye yansıtılmak üzere tarafına ödenmesini talep eder. Otel, söz konusu ödeme farkını derhal müşteriye yansıtılmak üzere Jolly Tur’a ödemeyi taahhüt eder.
1.17. Jolly Tur’un Otel tarafından onaylanan konaklamalarda, müşterinin tesise giriş yaptığı ve/veya tesiste konakladığı sırada, (Sözleşme’de belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, mücbir sebepler dışında), her ne sebeple olursa olsun, müşteriyi başka bir tesiste konaklamak üzere yönlendirmesi halinde, Otel tarafından sunulan ve Otel ile aynı veya daha iyi niteliklere ve yıldız sayısına sahip başka bir tesiste konaklamanın ancak müşteri tarafından yazılı olarak kabul edilmesi halinde yapılması mümkün olacaktır. Bu şartlara uymaksızın, Otel’in müşteriyi başka bir tesiste konaklamaya yönlendirmesinin müşteri tarafından Jolly Tur’a bildirilmesi veya müşteri tarafından bu sebeple Jolly Tur’dan herhangi bir talepte bulunulması halinde Otel, müşteri ve Jolly Tur’un uğrayacağı tüm masraf ve zararlardan sorumlu olacaktır. Böyle bir durumda Otel, Jolly Tur’un talebi üzerine derhal (Jolly Tur’un müşteriye ödemek durumunda kaldığı bedeller dahil olmak üzere) Jolly Tur’un her türlü zararını aynen Jolly Tur’a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.18. Otel kendisine yazılı ve/veya sözlü olarak kendisine iletilen müşteri şikayetleri ile ilgili konularda öncelikle şikayetin anında giderilmesine çaba sarf edecek, şikayet konusu olan sorunun tesiste çözülmesi sağlanacaktır. Eğer şikayet tesiste çözüme kavuşturulamazsa, Otel ilgili şikayete konu olan durumu Jolly Tur’un müşteri hizmetleri departmanına 24 saat içinde yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde müşterinin beyanı doğru kabul edilerek müşterinin mağduriyeti Jolly Tur tarafından giderilecektir. Ayrıca müşteri tarafından Otel hakkında usulüne uygun ve haklı olduğu Jolly Tur tarafından tespit edilen müşteri şikayetlerinde de müşterinin mağduriyeti Jolly Tur tarafından hemen giderilir. Her iki durumda da Jolly Tur tarafından yapılan tüm ödemeler ve masraflar Otel’e fatura edilerek cari hesaplardan düşülür. Müşteri şikayetleri halinde Jolly Tur Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Sözleşme’nin feshi halinde doğacak Jolly Tur’un tüm hak ve alacaklarını talep ve tahsil etme hakkı kendiliğinden ve herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın muaccel olur.
1.19. Mahkeme nezdinde dava konusu olmuş ya da hakem heyetine taşınmış şikayetlerde gerekli savunmalar taraflarca birlikte yapılacak ve tüketici mahkemesi ve/veya tüketici hakem heyetlerinin veya sair idari mercilerin hükmedeceği tüm bedeller Otel tarafından müşteriye ödenecektir. Otel, tüketici hakem heyetinin, mahkemelerin, sair mercilerin hükmedeceği tüm bedeller, dava icra giderleri, vekalet ücretleri gibi tüm masrafları ilk talep halinde ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.
1.20. Otel, konseptini ve konaklama kurallarını kendisi belirlemektedir. Bu kapsamda Otel, oluşturacağı kural ve konseptin, ilgili mevzuata ve bakanlıklar ve ilgili sair resmi birimlerin talimatlarına uygun olduğunu; bunlara aykırı hususlar içermediğini kabul ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple, yanında kadın olmadan erkek rezervasyonlarını kabul etmemek ayrımcılık yasağı kapsamına girdiğinden, böyle bir durumun varlığı halinde tüm cezai ve hukuki sorumluluk Otel’e aittir ve Jolly Tur’un bu konuda hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Jolly Tur’un, Otel’in kural, konsept ve uygulamaları neticesinde uğrayacağı her türlü zararı, idari cezaları, üçüncü şahısların uğradığı zararları Otel karşılamakla yükümlüdür. Otel’in, konseptinde ve tesis adında değişiklik yapması halinde, bu değişiklik ancak Jolly Tur’a yapılacak bildirimden sonra ve yeni rezervasyonlar için geçerli olabilir. Aksi durumda Jolly Tur’un müşterilerinin uğradığı her türlü zararı, idari cezaları, Jolly Tur’un bu nedenle müşterilerine ödediği tutarları ve Jolly Tur’un uğradığı her türlü zararı Otel tazmin etmekle yükümlüdür.
1.21. Otel’in herhangi bir sebeple üçüncü şahıslara ve/veya kuruluşlara satılması, kiralanması halinde, ayrıca geçici veya sürekli olarak devredilmesi durumlarında, Sözleşme hükümleri, yeni Taraflar arasında aynı koşullarda devam eder; böyle bir durumda Otel, Sözleşme’nin aynı koşullar ile devam etmesi için gerekli her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Aksi halde hiçbir ihtar, ihbar, mahkeme kararına gerek kalmaksızın Otel Jolly Tur’un bu nedenle uğrayacağı tüm zararları Otel nakden ve defaten karşılayacaktır.
1.22. Otel mevzuat gereği müşteri kabulü için gerekli çalışma ruhsatı, işletme belgesi gibi belgelere sahip olduğunu kabul ve beyan eder. Otel, bu belgelerdeki herhangi bir eksikten dolayı Jolly Tur’un, müşterilerin ve üçüncü kişilerin uğrayacağı tüm zararları ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Jolly Tur’un, müşterilerine veya üçüncü şahıslara herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde bu bedel hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın Otel tarafından Jolly Tur’a hemen ödenecektir. Ödemede gecikilen her ay için aylık % 25 gecikme cezası uygulanır.
2. REKLAM ÇALIŞMALARI
2.1. Jolly Tur, basılı materyal, kendi internet sitesi, gazete ilanları, dijital medya, sosyal medya, internet, eposta, elektronik bildirim, mobil uygulamalar dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü medya araçlarını kullanarak Otel’in Platform’da yer alan tüm bilgilerini pazarlama faaliyetlerinde kullanabilecektir.
3. MÜŞTERİ DEĞERLENDİRMELERİ
3.1. Jolly Tur, konaklama yapan misafirlerden konaklamaları ile ilgili yorum ve konaklama deneyimlerinin belli bir yönüne dair puanlama yapmalarını talep edebilir.
3.2. Jolly Tur’un misafirlerinin yorum ve puanlarını kendi internet sitesine veya Platform’a koyma hakkı saklıdır. Otel, Jolly Tur’un misafirler yorumlarının doğruluğunu ispatlama yükümlülüğü olmadığını ve bu yorumların içeriğinden sorumlu olmayacağını kabul eder.
3.3. Jolly Tur misafir değerlendirmelerini, hakaret, ırkçılık veya bir bireyin adının anılması ihtimaline karşın izlemek ve değerlendirmek için azami çabayı göstermeyi taahhüt eder. Ancak Jolly Tur’un bu çabası hiçbir şekilde Jolly Tur’un misafir değerlendirmelerinin içeriğinden sorumlu olduğu anlamına gelmeyecektir.
3.4. Jolly Tur, değerlendirmelerin küfür içermesi, bir bireyin adına atıfta bulunması ihtimaline karşın istenmeyen değerlendirmeleri reddetme, düzeltme veya yayından kaldırma haklarını muhafaza eder. Ancak Jolly Tur’un bu hakları hiçbir şekilde Jolly Tur’un misafir değerlendirmelerinin içeriğinden sorumlu olduğu anlamına gelmeyecektir.
3.5. Jolly Tur misafir değerlendirmeleri veya bunların içeriği veya yayınlanmasının veya dağıtımının sonuçları hakkında Otel ile herhangi bir tartışma, müzakere veya muhaberatta bulunmayacaktır.
3.6. Jolly Tur’un yorum ve değerlendirmelerinin içeriği, yayınlanması ve dağıtımının sonuçları ile ilgili olarak herhangi bir yüküm ve sorumluluğu bulunmamaktadır.
4. DİĞER HÜKÜMLER
4.1. Gizlilik
4.1.1. Taraflar bu Sözleşme’nin ifası sırasında elde edilmiş olan bilgileri, Sözleşme’den doğan hizmetlerin yerine getirilmesi için bu bilgilerin açıklanmasının gerekli olduğu haller ve resmi makam veya mercilere kanunlar uyarınca bilgi verilmesinin zorunlu olduğu haller dışında kesinlikle gizli tutmayı ve bu tür bilgileri üçüncü firmalara/şahıslara açıklamayacaklarını veya diğer Taraf’ın önceden yazılı izni olmadan kullanmayacaklarını taahhüt ederler.
4.2. Kişisel Verilerin Korunması
4.2.1. Otel, Sözleşme tahtında Jolly Tur’un Otel ile paylaştığı tüm kişisel verileri (müşteri verileri dahil olmak üzere) Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’u (“Kanun”) ve bu Kanun ile ilgili mevcut olan ve ileride yürürlüğe girecek her türlü mevzuatın hükümlerine uygun olarak işleyeceğini, saklayacağını ve muhafaza edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2.2. Müşteri verileri dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Jolly Tur tarafından Otel ile paylaşılan ve Kanun kapsamında “kişisel veri” olarak nitelendirilen bütün verilerin Kanun hükümlerine uygun işlenmesi, saklanması, ifşa edilmesi, aktarılması ve güvende tutulmasından münhasıran Otel sorumlu olacaktır.
4.2.3. Otel, Jolly Tur’un Otel ile paylaştığı verileri sadece paylaşım amacı için ve bu amaç doğrultusunda kullanacak; bu verilerin kullanım amacı sona erdiğinde hem elektronik ortamdan hem de fiziksel ortamdan bütün verileri derhal silecek, imha edecek veya anonim hale getirecektir.
4.2.4. Otel, Jolly Tur’un Otel ile paylaştığı kişisel verileri yetkisiz veya yasadışı işlememeyi, sehven kayıp, imha veya yok edilmesine karşı korunmasını sağlamayı ve verilerin saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2.5. Otel, Jolly Tur’un Otel ile paylaştığı kişisel verilere erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşme tarafları, aracılar ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2.6. Jolly Tur’un Otel ile paylaştığı kişisel verilerin Otel tarafından mevzuat hükümlerine ve işbu madde hükümlerine aykırı kullanılmasından meydana gelebilecek her türlü doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyanını, mahrum kalacağı idari ve adli cezaları, üçüncü kişilerin (müşteriler dahil olmak üzere) taleplerini Jolly Tur’un ilk talebi üzerine derhal nakden ve defaten karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3. Mücbir Sebep
4.3.1. Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar’dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep eğer Sözleşme’nin ifasını bir Taraf için imkansız kılıyorsa, Sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Bu durumda hizmet alınan dönem için ödenmesi gereken Komisyon derhal Jolly Tur’a nakden ve defaten ödenir. Taraflar’ın fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.
4.4. Masraflar ve Vergiler
4.4.1. Her bir Taraf Sözleşme’nin hazırlanması, imzası ve ikmali ile ilgili olarak, profesyonel danışmanlarının ücretleri de dâhil olmak üzere, kendi gider ve masraflarını kendisi üstlenecektir.
4.4.2. Her bir Taraf Sözleşme tarafından öngörülen işlemlerin usulüne uygun olarak ikmali için kendisi tarafından ödenmesi gerekecek satış, devir veya diğer resim, harç, gider ve masraflara kendisi katlanacaktır.
4.5. Ekler
4.5.1. Sözleşme’nin tüm Ekleri, Sözleşme’nin ayrılmaz parçasını oluşturur. Herhangi bir Ek ile Sözleşme’nin hükümleri arasında bir uyuşmazlık olması halinde, Sözleşme’nin hükümleri üstün tutulacaktır.
4.6. Sözleşme’nin Bütünlüğü
4.6.1. Sözleşme ve Ekleri, Taraflar arasında konularına ilişkin varılan anlaşmanın tamamını teşkil edecektir ve bu konuda Taraflarca yapılan önceki tüm sözlü ve yazılı irade beyanlarını geçersiz kılacak ve onların yerini alacaktır.
4.7. Değişiklikler
4.7.1. Sözleşme’de (işbu hükümde yapılacak olanlar da dâhil olmak üzere) yapılacak her türlü değişiklik yazılı olması şartıyla geçerli olur, meğerki kanun tarafından başka bir şekil gerekli görülmüş olsun.
4.7.2. Otel, ticari unvan ve diğer ticari bilgileri ile banka hesap bilgilerini Jolly Tur’a vermek ve güncel tutmakla yükümlüdür. Bu bilgilerin Otel tarafından Jolly Tur’a herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değişmesi durumunda ortaya çıkabilecek yanlış işlemlerden Jolly Tur sorumlu olmayacaktır.
4.8. Halefler ve Temlik
4.8.1. Sözleşme Taraflar’ın halefleri üzerinde bağlayıcı olacak ve onların lehine de hüküm ifade edecektir. Hiçbir Taraf, diğer Taraf’ın önceden yazılı onayını almaksızın Sözleşme tahtındaki hiçbir hak veya talebi temlik etme hakkını haiz değildir. Şu kadar ki Otel, Jolly Tur’un Sözleşme’yi, tamamen veya kısmen, bağlı ortaklıklarından herhangi birine temlik etme hakkını haiz olduğunu kabul ve ikrar eder.
4.8.2. Otel’in hissedarlık yapısında veya sahibi olduğu tesisin üçünü bir kişiye devredilmesi veya tesisin unvanının değiştirilmesi halinde Sözleşme kendiliğinden sona erecek ve Otel’in Platform’da yer almak için yeniden sözleşme yapma yükümlülüğü doğacaktır.
4.9. Geçersizlik ve Bölünebilirlik
4.9.1. Sözleşme’nin uygulanacak hukuk tahtında hukuka aykırı, yok hükmünde, kesin hükümsüz veya icra edilemez olduğuna hükmedilirse, Sözleşme’nin geri kalanının uygulanacak hukuk uyarınca hukuka uygunluğu, geçerliliği ve icra edilebilirliği etkilenmeyecektir. Sözleşme’deki herhangi bir hüküm veya madde kısmen veya tamamen hükümsüz veya icra edilemez addolunursa; taraflar, ilgili hüküm veya maddelerin geçerli ve icra edilebilir ve Sözleşme’nin amacı ve hedefleri bakımından temel olarak aynı etkiye sahip olan düzenlemelerle değiştirilmesi hususunda iyi niyetli olarak müzakere etme ve anlaşmaya varmayı burada kabul etmişlerdir. Her halükarda, Sözleşmedeki münferit hükümlerin ve maddelerin iptal edilmesi veya geçersizliği, Sözleşme’nin bir bütün olarak iptal edilmesi veya geçersiz hale gelmesini gerektirmeyecektir.
4.10. Bildirimler
4.10.1. Sözleşme tahtında öngörülen tüm ihbarlar, muvafakatler, talepler, talimatlar, onaylar ve (dava tebligatları hariç olmak üzere) sair iletişim, yazılı olarak yapılmak ve elden teslim yoluyla veya (teyit ya da iletim onayı ile ispatlanacak) faks yoluyla veya (iadeli taahhütlü olmak üzere) acele postayla, Taraflar’ın Sözleşme’nin giriş kısmında yer verdikleri adreslerine veya herhangi bir Taraf’ın zaman zaman bu maddede öngörülen usul ve şekilde yazılı bildirimde bulunarak belirleyebileceği başka bir adrese teslim edilmek kaydıyla geçerli sayılacaktır.
4.10.2. İhbarlar ve bu gibi başka bildirimler fiilen alındıklarında teslim edilmiş sayılırlar; şu kadar ki, Türk Ticaret Kanunu’nun 18/III. maddesinde tanımlanan (esasen temerrüt veya fesih ihbarlarına ilişkin olan) ihbarlar ve bildirimler, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi kaydıyla geçerli olacak ve Türk Kanunları uyarınca, usulüne uygun olarak tebliğ edildikleri tarih itibariyle yapılmış sayılacaklardır.
4.11. Uyuşmazlıkların Çözümü
4.11.1. Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve Sözleşme’nin yorumlanması, ifası, ihlâli, mevcudiyeti, geçerliliği veya sona ermesinden doğan veya Sözleşme ile ilgili tüm uyuşmazlıkların çözümünde münhasıran İstanbul (Merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.